Privacy policy

Bij Stichting Jeugdbrandweer Nederland (hierna: Jeugdbrandweer Nederland) hechten we waarde aan de bescherming van de privacy iedereen die onze diensten gebruikt. In deze privacy policy geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan en uw privacy beschermen.

Contactgegevens

Website www.jeugdbrandweer.nl
Adres Kemperbergerweg 783
Postcode 6816 RW Arnhem
E-mail info@jeugdbrandweer.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat nodig is om invulling te geven aan onze taken. De volgende persoonsgegevens verwerken wij van onze leden:

 • e-mailadres;
 • voornaam;
 • achternaam;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • telefoonnummer.

Bijzondere persoonsgegevens:

 • (pas)foto’s, als u daar toestemming voor geeft,
 • allergieën,
 • belemmeringen voor het maken van toetsen (bijvoorbeeld: dyslexie)

De persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doelen:

 • het ledenbestand te beheren,
 • toetsen af te nemen,
 • te voldoen aan onze administratieve verplichtingen,
 • het promoten van de jeugdbrandweer op internet en social media,
 • fraude te bestrijden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Om fraude te kunnen bestrijden, kunnen we vragen of u een pasfoto wilt verstrekken. In dat geval verzoeken wij u altijd expliciet om toestemming om de pasfoto voor de beoogde doeleinden te gebruiken. We gebruiken de pasfoto nooit voor andere doeleinden dan die waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Onder omstandigheden is het voor ons noodzakelijk om gegevens over uw gezondheid te verwerken. Deze gegevens verwerken wij alleen om onze taken te verrichten of uw veiligheid en die van de overige deelnemers te vergroten.

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar als we daar toestemming voor hebben van diegene met het ouderlijk gezag. Door persoonsgegevens ter verwerking aan ons aan te bieden verklaart u ten minste 16 jaar oud te zijn of voor de verwerking toestemming te hebben van ouders of andere personen met het ouderlijk gezag. Als we constateren dat een persoon in ons bestand jonger is dan 16 jaar en voor de verwerking niet is ingestemd door een persoon met het ouderlijk gezag dan verwijderen we de persoonsgegevens.

Mocht u aanwijzingen hebben dat wij zonder toestemming van de bevoegde persoon persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 verwerken, neem dan contact met ons op via info@jeugdbrandweer.nl zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

We zijn zuinig op uw persoonsgegevens en we hebben daarom de volgende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De verbinding met de website (jeugdbrandweer.nl) komt tot stand door middel van een beveiligde verbinding.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn altijd voorzien van de laatste veiligheidsupdates van Windows.
 • De computers waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zijn voorzien van een een adequate virusscanner.
 • De groep van medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens is tot een minimum beperkt.
 • Alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst gericht op de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Met alle externe partijen die inzage hebben in persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten op grond waarvan deze derden zich hebben verplicht om geheimhouding in acht te nemen en de persoonsgegevens alleen in opdracht van Jeugdbrandweer Nederland te verwerken.

Hebt u toch het vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, laat ons dat dan weten via info@jeugdbrandweer.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens uiteraard niet aan derden. Voor onze dienstverlening is het echter wel noodzakelijk om persoonsgegevens met onze partners te delen. We proberen dit zoveel mogelijk te beperken en we delen uw gegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze taakvervulling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens voor ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners uw privacy net zo serieus nemen als wij.

Uw account op www.jeugdbrandweer.nl

Als u een account hebt op www.jeugdbrandweer.nl worden uw persoonsgegevens aan uw account gekoppeld. Dit heeft als voordeel dat de gegevens die u bijvoorbeeld op de browser op uw pc invoert ook terug kunt zien op de browser op uw mobiele telefoon of een andere pc.

Cookies

Om onze website optimaal te laten functioneren, gebruiken we diensten van derden, maar ook hierbij denken we aan uw privacy. De technische, functionele en analytische cookies op onze website brengen uw privacy niet in gevaar. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Wij, en de door ons ingeschakelde derden, verwerken uw IP-adres niet op een wijze die herleidbaar is tot u. Via de instellingen van uw browser kunnen cookies worden verwijderd. Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Om het risico op verlies van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, bewaren wij persoonsgegevens maar één jaar. Na verloop van een jaar zullen wij u om toestemming vragen om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Alleen om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren

Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Uw gegevens blijven van u. U hebt altijd de mogelijkheid om in te zien welke gegevens we van u verwerken, de gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kun u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. Als u dat wilt versturen wij uw gegevens in een computerbestand naar u of naar een door u aangewezen organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van de gegevens kunt u sturen naar: info@jeugdbrandweer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zodat deze gegevens niet door derden kunnen worden onderschept. We reageren binnen vier weken op een verzoek.

Overig

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluiten. Dit spreekt uiteraard voor zich maar zijn wij verplicht om het te vermelden.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid wijzen we erop wijzen dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons